Regulamin Symposium Laser and Health Academy Poland

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy dokument (dalej zwany „Regulaminem”) jest regulaminem spotkania naukowo-szkoleniowego: „Symposium Laser and Health Academy” organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Sympozjum”, który określa prawa i obowiązki uczestników oraz zasady przebiegu i organizacji Sympozjum.
2. Organizatorem Sympozjum jest firma BTL Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-239) przy ul. Leonidasa 49, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym Przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000074491, NIP: 522 26 26 984, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Sympozjum zostanie przeprowadzone w Centrum Kongresowym Hotel Warszawianka, Jachranka 77, Serock w dniach 03.11.2022 r.- 05.11.2022 r.,
z zastrzeżeniem że:
a) w dniu 03.11.2022 r. od godz.: 12:00 odbywają się warsztaty praktyczne dostępne wyłącznie dla Uczestników, którzy wykupili odpowiedni pakiet konferencyjny;
b) w dniach 04.11.2022 r. od godz. 9:00 – 05.11.2022 r. do godź. 18:00 odbędzie się właściwa część Sympozjum przeznaczona dla wszystkich Uczestników.
4. W ramach Sympozjum odbędą się wykłady teoretyczne, pokazy, panele dyskusyjne i warsztaty praktyczne oraz impreza dla Uczestników w dniu 04.11.2022 r.
5. Sympozjum będzie prowadzone w języku polskim przy czym niektóre wykłady wskazane w programie Sympozjum będą dodatkowo tłumaczone z języka angielskiego na język polski (tłumaczenie symultaniczne).
6. Sympozjum przeznaczone jest dla lekarzy stomatologów lub innych osób związanych z branżą stomatologiczną. W Sympozjum nie mogą brać udziału konsumenci w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
7. Dokładny program Sympozjum dostępny jest na stronie internetowej wydarzenia: www.laha.pl. Pod wskazanym adresem znajdują się także informacje o wysokości opłat oraz dostępnych pakietach konferencyjnych.

 

§ 2. Uczestnictwo w Sympozjum

 

1. Uczestnikiem Sympozjum, dalej zwanym „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna będąca lekarzem stomatologiem lub inną osobą związaną z branżą stomatologiczną, niebędąca konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, dla której Sympozjum zostało przygotowane merytorycznie w związku z prowadzoną przez tą osobę działalnością zawodową lub gospodarczą, która zgłosi chęć udziału w Sympozjum oraz dopełni formalności o których mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu.
2. Warunkiem udziału w Sympozjum jest:
a) Dokonanie zgłoszenia na Sympozjum w sposób określony w pkt 4 poniżej,
z zastrzeżeniem, że warunkiem koniecznym uznania zgłoszenia za dokonane jest wybór pakietu konferencyjnego, przy czym szczegółowe informacje na temat poszczególnych pakietów konferencyjnych dostępne są na stronie internetowej Sympozjum pod adresem www.laha.pl w zakładce „Rejestracja”;
b) Uiszczenie opłaty za Sympozjum w terminie określonym w Regulaminie;
c) Podanie danych kontaktowych.
3. Brak spełnienia któregokolwiek warunku wskazanego w pkt 2 powyżej skutkować będzie odmową przyjęcia zgłoszenia.
4. Chęć udziału w Sympozjum Uczestnik zgłasza poprzez jeden z następujących sposobów:
a) poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Sympozjum: www.laha.pl w zakładce „Rejestracja”;
b) drogą mailową na adres kontakt@laha.pl ;
c) telefonicznie pod numerem telefonu: 882 360 183;
d) osobiście w siedzibie Organizatora przy ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa.
5. Potwierdzenie zgłoszenia Uczestnika dokonywane jest przez Organizatora telefonicznie lub mailowo po dokonaniu zgłoszenia, a potwierdzenie listy obecności następuje nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem Sympozjum.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas zgłaszania uczestnictwa
w Sympozjum.
7. Wysłanie zgłoszenia udziału w Sympozjum rozumiane będzie jako zaproszenie do zawarcia umowy, a potwierdzenie przyjęcia tego zgłoszenia przez Organizatora prowadzić będzie do zawarcia pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem umowy, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin. Brak potwierdzenia dokonania zgłoszenia jest równoznaczny z brakiem zawarciem takiej umowy.
8. Wybrany pakiet konferencyjny może zostać zmieniony na inny pakiet wyłącznie za zgodą Organizatora.
9. Ilość miejsc na Sympozjum jest ograniczona i wynosi 150 osób. O uczestnictwie
w Sympozjum decyduje kolejność zgłoszeń (data kompletnej rejestracji) i termin uiszczania opłat.
10. Informacja o braku wolnych miejsc przekazywana jest drogą mailową, telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej dedykowanej Sympozjum pod adresem www.laha.pl.
11. Dla osób, które nie znalazły się na liście Uczestników tworzy się listę rezerwową.

 

§ 3. Obowiązki Organizatora

 

1. Do obowiązków Organizatora należy:
a) dbanie o bezpieczeństwo Uczestników w miejscu odbywania Sympozjum
i dokonanie wyboru miejsca Sympozjum tak, aby było zgodne z odpowiednimi przepisami prawa, w tym przepisami BHP oraz przepisami sanitarnymi;
b) przekazanie informacji o czasie, miejscu i programie Sympozjum Uczestnikom oraz wykładowcom;
c) Zapewnienie zgodnego z programem przebiegu Sympozjum oraz zapewnienie wykładowców posiadających odpowiednie kwalifikacje i kompetencje,
a w razie dokonywania zmian w odniesieniu do pierwotnego programu – do zachowania wysokiego poziomu merytorycznego wszystkich części Sympozjum; Program Sympozjum podany jest do wglądu dla wszystkich zainteresowanych osób na stronie internetowej dedykowanej Sympozjum pod adresem www.laha.pl w zakładce „Program”;
d) wystawienie każdemu Uczestnikowi po zakończeniu Sympozjum certyfikatu uczestnictwa w Sympozjum uprawniającego do otrzymania punktów edukacyjnych, zgodnie z zasadami ustalonymi przez właściwą dla danego Uczestnika Okręgową Izbą Lekarską;
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zniszczone, zgubione lub skradzione w trakcie trwania Sympozjum.

 

§ 4. Obowiązki Uczestnika

 

1. Uczestnicy Sympozjum zobowiązani są do:
a) podania danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz certyfikatu uczestnictwa w Sympozjum;
b) przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących na terenie Centrum Kongresowego Hotelu Warszawianka;
c) udziału w Sympozjum w wyznaczonym miejscu i czasie, odpowiadającym wybranemu pakietowi, o ile zgłoszenie zostało dokonane przez Uczestnika i potwierdzone przez Organizatora;
d) przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób, zasad współżycia społecznego oraz korzystaniem z usług z poszanowaniem praw innych Uczestników oraz osób trzecich;
e) przestrzegania regulaminu Centrum Kongresowego Hotelu Warszawianka dostępnego na stronie internetowej www.warszawianka.pl/pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci, utrzymywania należytej kultury osobistej i poszanowania porządku oraz dyscypliny Sympozjum, pod groźbą wykluczenia z udziału w Sympozjum bez prawa do zwrotu uiszczonej opłaty, po uprzednim bezskutecznym upomnieniu.
2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, na którym odbywa się Sympozjum. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestnika podczas trwania Sympozjum.

 

§ 5. Opłaty

 

1. Udział w Sympozjum jest odpłatny.
2. Koszt udziału w Sympozjum jest zróżnicowany ze względu na wybraną formę uczestnictwa (pakiet konferencyjny), a także termin dokonania płatności.
3. Informacja o wysokości opłat za uczestnictwo w Sympozjum jest dostępna na stronie internetowej Sympozjum pod adresem www.laha.pl
4. Dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w Sympozjum przed dniem 31.08.2022r. uprawnia Uczestnika do wniesienia opłaty promocyjnej za Sympozjum.
5. Opłatę za udział w Sympozjum należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia zgłoszenia przez Organizatora, jednak nie wcześniej niż przed dniem potwierdzenia zgłoszenia przez Organizatora, na numer rachunku bankowego Organizatora wskazany poniżej:

BTL Polska sp. z o. o., ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
23 1750 0009 0000 0000 0094 8632

6. Nieuregulowanie należności z tytułu udziału w Sympozjum w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia zgłoszenia przez Organizatora jest jednoznaczne
z automatycznym anulowaniem zgłoszenia uczestnictwa i nie wymaga dodatkowego oświadczenia Organizatora w tym zakresie.
7. Organizator wystawi elektroniczną fakturę VAT na potwierdzenie dokonanych wpłat za uczestnictwo w Sympozjum.

 

§ 6. Rezygnacja z udziału w Sympozjum

 

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Sympozjum.
2. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Sympozjum powinna być dokonana w formie mailowej na adres kontakt@laha.pl lub telefonicznie pod numerem 882 360 183.
3. W przypadku rezygnacji później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Sympozjum Uczestnikowi, zostanie potrącone 100% uiszczonej opłaty za Sympozjum, jako zryczałtowana opłata manipulacyjna pokrywająca poniesione koszty i utracone korzyści Organizatora związane z Sympozjum.
4. W przypadku rezygnacji na co najmniej 30 dni przed terminem Sympozjum uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty za Sympozjum, którego wysokość zależna jest od terminu rezygnacji Uczestnika, tj. jeśli:
a) zgłoszenie rezygnacji Organizatorowi nastąpi najpóźniej na 60 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Sympozjum, to Uczestnikowi przysługuje zwrot 100% uiszczonej opłaty;
b) zgłoszenie rezygnacji Organizatorowi nastąpi pomiędzy 60 a 30 dniem przed planowanym terminem rozpoczęcia Sympozjum, to Uczestnikowi przysługuje zwrot 50 % uiszczonej opłaty;
5. Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia rezygnacji zwróci Uczestnikowi opłatę za Sympozjum na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy.
6. Organizator pokrywa koszty uwzględnione wprost w danym pakiecie konferencyjnym, natomiast pozostałe koszty, w tym zwłaszcza koszty noclegów, dojazdu na Konferencję i opłat parkingowych, ponoszą Uczestnicy.

 

§ 7. Sympozjum

 

1. Sympozjum prowadzone jest przez wykładowców o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach. Informacje o wykładowcach każdorazowo znajdują się na stronie internetowej Organizatora: www.laha.pl w zakładce „Wykładowcy”.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowców gwarantując jednocześnie taki sam poziom merytoryczny nowych wykładowców.

3. Organizator zapewnia Uczestnikom materiały dydaktyczne i drobne upominki, które stają się własnością Uczestników po zakończeniu Sympozjum.

4. Rejestrowanie przebiegu Sympozjum za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i/lub obraz wymaga uzyskania uprzedniej zgody Organizatora oraz wykładowców.

5. Zabrania się wykorzystywania materiałów uzyskanych przez Uczestników
w trakcie Sympozjum od Organizatora lub od wykładowców do celów komercyjnych, w szczególności do prowadzenia kursów lub szkoleń, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora i wykładowców.

6. Treść Sympozjum oraz materiały przekazane Uczestnikom w trakcie Sympozjum stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takowe podlegają ochronie prawnej.

 

§ 8. Odwołanie i zmiana terminu Sympozjum

 

1. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub zmiany terminu i/lub miejsca odbywania Sympozjum, w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie,
a odwołanie lub zmiana jest skuteczna pod warunkiem, że każdy z Uczestników został o tym poinformowany indywidualne: drogą mailową lub telefoniczną.
2. Organizator zastrzega możliwość odwołania Sympozjum:
a) z ważnych przyczyn,
b) z przyczyn niezależnych od Organizatora takich jak np. działania i decyzje organów administracji państwowej i lokalnej, strajki, działanie siły wyższej, na które Organizator nie ma wpływu;
c) w przypadku zbyt małej liczby zadeklarowanych Uczestników, tj. takiej która będzie mniejsza niż 70 osób;
3. W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Sympozjum Organizator zobowiązuje się do zwrotu Uczestnikom 100% uiszczonej opłaty za Sympozjum w terminie 14 dni liczonym od dnia podania informacji o odwołaniu Sympozjum, nie wcześniej jednak niż po odesłaniu przez Uczestnika podpisanej faktury korygującej.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i/lub miejsca Sympozjum z ważnych przyczyn. W efekcie dokonanej zmiany każdy Uczestnik ma uprawnienie do wycofania zgłoszenia uczestnictwa w Sympozjum w terminie
7 dni od dowiedzenia się o zmianie, a Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% uiszczonej opłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Uczestnika o wycofaniu zgłoszenia uczestnictwa w Sympozjum.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Sympozjum, jeżeli nastąpiło ono z przyczyn niezależnych od Organizatora.
6. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, odpowiedzialność (w szczególności kontraktowa i deliktowa) Organizatora za szkody, w szczególności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy albo z tytułu odstąpienia od Umowy, wyrządzone Uczestnikom jest wyłączona.

 

§ 9. Ochrona danych osobowych

 

1. Zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) obowiązującym od dnia 25 maja 2018r. Organizator informuje, że: Administratorem danych osobowych jest BTL Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-239) przy ul. Leonidasa 49, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym Przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000074491, NIP: 522 26 26 984 (Organizator);
2. Kontakt z Organizatorem w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@laha.pl, pod numerem telefonu 882 360 183 lub pisemnie na adres: ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa.
3. Dane osobowe Uczestników podane przy dokonywaniu zgłoszenia uczestnictwa
w Sympozjum będą przetwarzane w następujących celach:
a) W celu realizacji zawartej z Uczestnikiem umowy na uczestnictwo
w Sympozjum (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji) – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik,
b) W celu realizacji przez Organizatora obowiązków wynikających
z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (m. in. wystawianie faktur, prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT, Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz informacji VAT_JPK itd.) – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wypełnianie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze,
c) W celach marketingowych Organizatora oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem, w tym w celu przesyłania ofert
i informacji handlowych drogą elektroniczną – podstawę prawną przetwarzania danych niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, którym jest prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług swoich oraz podmiotów współpracujących.
d) W celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Uczestnikiem umową na uczestnictwo w Sympozjum lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy na uczestnictwo w Sympozjum lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później). Dane osobowe Uczestników przetwarzane do celów marketingowych będą przechowywane do czasu zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec ich przetwarzania, który jest dla Organizatora wiążący.
5. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora, na podstawie umowy zawartej z Organizatorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Organizatora (np. dostawca usług IT, firma prowadząca windykację należności, firma odpowiedzialna za mailing itd.). Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane organom administracji publicznej (np. urzędy skarbowe), sądom powszechnym i komornikom sądowym (w przypadku dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami).
6. Dane osobowe Uczestników dokonujących płatności za Sympozjum w ramach usługi PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:
a) w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za Sympozjum,
b) niezwłocznie po wyborze przez Uczestnika sposobu dokonania płatności za Sympozjum w formie płatności on-line.
7. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
8. Uczestnikom przysługuje prawdo dostępu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych
(w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania). W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnicy mają prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy na uczestnictwo w Sympozjum lub przetwarzane na podstawie zgody – Uczestnikom przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Organizatora tych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie Uczestnicy mogą przesłać innemu administratorowi. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznają, że przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Organizatorem.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników, decyzje dotyczące Uczestników nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).
11. Podanie przez Uczestników danych osobowych w związku z zawieraną umową na uczestnictwo w Sympozjum jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia
i wykonanie tej umowy. Podanie przez Uczestników danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne i w żadnym przypadku nie stanowi warunku uczestnictwa w Sympozjum.

 

§ 10. Wizerunek

 

1. Uczestnicy poprzez dokonanie zgłoszenia na Sympozjum wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub fragmentu wizerunku w formie zdjęć nagrań audio lub wideo podczas Sympozjum, z zastrzeżeniem że głównym celem wykonania zdjęć
i nagrań będzie utrwalenie wydarzenia jako całości.
2. Tak utrwalony wizerunek może być wykorzystywany przez Organizatora, lub podmioty trzecie działających na zlecenie Organizatora do podsumowania Sympozjum lub do promocji kolejnych edycji Sympozjum, w tym zwłaszcza
w formie publikacji w sieci Internet.

 

§ 11. Reklamacja

 

1. Reklamacje dotyczące organizacji i przebiegu Sympozjum powinny być zgłaszane Organizatorowi niezwłocznie w trakcie jego trwania, aby ich zasadność mogła być weryfikowana na bieżąco i potwierdzone w formie pisemnej – wysłane na adres siedziby Organizatora lub drogą mailową na adres kontakt@laha.pl, nie później niż w terminie 7 dni od daty zakończenia Sympozjum.
2. Po upływie wyżej określonych terminów reklamacje nie będą rozpatrywane.
3. Uczestnik zostanie powiadomiony o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji pisemnie, na adres wskazany w zgłoszeniu rejestracyjnym.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Spory związane z uczestnictwem w Sympozjum będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

3. Sympozjum ma charakter zamknięty i jako takowa nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

4. Zgłoszenie uczestnictwa w Sympozjum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od zamieszczenia ich na zamieszczeniem ich na stronie internetowej Sympozjum: www.laha.pl. W przypadku dokonania zmiany regulaminu, do poszczególnych Uczestników stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w dniu dokonania zgłoszenia.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sympozjum: www.laha.pl